آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Jak2 mutation detection Test
خون یا نمونه بیوپسی مغز استخوان
مولکولی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
آلودگی یا تخریب DNA نمونه
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
810020-001 بررسي يک موتاسيون سوماتيک در نمونه هاي سرطاني (مواردي همانند JAK2 ، BRAF و ...) (بررسي فقط يک موتاسيون به تنهايي)
این آزمایش برای تشخیص حضور یا عدم حضور جهش JAK2 V617F انجام می‌شود. نتیجه آزمایش به صورت وجود یا عدم وجود جهش ارائه می‌شود. در آزمایشات کمی، اگر جهش مشاهده شود، می‌تواند به عنوان درصدی از آلل‌های جهش‌یافته نسبت به کل، نوشته شود. کلاً هدف آن تشخیص وجود یا عدم وجود جهش است، نه ارزیابی مقدار نرمال یا غیر نرمال ​​.
تکنیک‌های مختلفی برای تشخیص این جهش‌ها وجود دارد، از جمله PCR کمی و آنالیز منحنی ذوب با وضوح بالا (HRM) که برای شناسایی جهش‌ها در نمونه‌های بیوپسی مغز استخوان و خون استفاده می‌شود.
آزمایش تشخیص جهش JAK2 برای کمک به تشخیص اختلالات مغز استخوان که باعث تولید بیش از حد سلول‌های خونی می‌شود، انجام می‌گردد. این اختلالات به نام نئوپلاسم‌های میلوپرولیفراتیو (MPNs) شناخته می‌شوند. جهش‌های JAK2، از جمله جهش V617F و جهش‌های exon 12، برای تشخیص PV (پلی‌سیتمی ورا) مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین، جهش‌های ژن‌های CALR و MPL در افراد مبتلا به بیماری‌های میلوپرولیفراتیو دیگر مشاهده می‌شوند.