آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

JC virus
plasma or serum , CSF, urine
مولکولی
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-