آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Lactate Dehydrogenase Test
آزمایش لاکتات دهیدروژناز
این آزمایش معمولاً از نمونه‌ خون انجام می‌شود، اما گاهی از مایعات بدن دیگری مانند مایع نخاعی، مایع پلور (در ریه‌ها) یا مایع پریتونئال (در شکم) نیز نمونه‌برداری می‌شود.
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
014805-600 اندازه گيري کمّي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز در سرم/پلاسما. 060017-101 اندازه گيري کمّي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز مايعات بدن. 049279-300 اندازه گيري کمّي ايزوآنزيم هاي لاکتات دهيدروژناز در سرم/پلاسما
به طور کلی برای افراد بزرگسال عبارتاند از 135 تا 225 واحد در لیتر (U/L) برای مردان و 135 تا 214 U/L برای زنان است. کودکان معمولاً مقدار بالاتری LDH نرمال دارند.
فتومتری تبدیل لاکتات به پیروات
آزمایش لاکتات دهیدروژناز (LDH) برای ارزیابی آسیب بافتی و بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های کبدی، بیماری‌های ریوی، انواع عفونت‌ها، آنمی، حمله قلبی، پانکراتیت و برخی انواع سرطان انجام می‌شود. همچنین برای بررسی اثربخشی درمان شیمی‌درمانی در برخی سرطان‌ها استفاده می‌شود. LDH یک آنزیم است که در تمام بافت‌های بدن یافت می‌شود و نقش مهمی در تولید انرژی دارد.