آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

lead
متابولیک
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸_۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰_
Ion Selective Electrode