آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Listeria Abs (IgG, IgM) IF Test
تشخیص آنتی بادی‌ها علیه باکتری Listeria monocytogenes
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرايط خاصي ندارد.
همولیز،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
051461-200 اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس برای IgM و 051461-201 اندازه گيري کيفي يا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس ) IgG )
وجود یا عدم وجود آنتی بادی‌های IgG و IgM علیه Listeria در نمونه‌ی سرم معیاری برای تشخیص عفونت می‌باشد.
روش ايمونوفلورسانس
این آزمایش برای تشخیص آنتی بادی‌ها علیه باکتری Listeria monocytogenes در سرم انجام می‌شود که می‌تواند در تشخیص انسفالیت ناشی از این باکتری مفید باشد.