آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Lupus Erythematosus Test
تست لوپوس اریتماتوز
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
آلودگی، ناکافی بودن حجم نمونه
در دمای 4 درجه سانتی‌گراد
013507-900 آزمايش تجسس سلول لوپوس اريتروماتوز
این آزمایش برای تشخیص واکنش‌های خاص در بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس استفاده می‌شود. در نتیجه، "نرمال" در این زمینه به نبود سلول‌های LE در خون اشاره دارد.
این سلول‌ها به طور کلاسیک از طریق میکروسکوپی بررسی می‌شوند، اما امکان بررسی این پدیده از طریق فلوسیتومتری نیز وجود دارد.
یافتن سلول‌های لوپوس اریتماتوز (LE) در خون، نشان‌دهنده وجود بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) است، اما این آزمایش به تنهایی برای تشخیص کافی نیست و باید با سایر آزمایش‌ها و علائم بالینی ترکیب شود. سلول‌های LE که به نام سلول‌های Hargraves نیز شناخته می‌شوند، نوعی نوتروفیل یا ماکروفاژ هستند که مواد هسته‌ای تغییر یافته از سلولی دیگر را فاگوسیت کرده‌اند. ماده‌ای که تغییر یافته و جذب شده، به نام هماتوکسیلین بادی(LE بادی) شناخته می‌شود.