آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Magnesium ammonium phosphate Test
آزمایش سنگ‌های استروویت یا سنگ‌های فسفات سه‌گانه
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نمونه‌ها باید در دمای مناسب و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شوند تا از تخریب آن‌ها جلوگیری شود.
نمونه‌هایی که آلوده شده‌اند، خیلی کوچک هستند یا در شرایط نامناسبی نگهداری شده‌اند
قابل بایگانی نیست
در این آزمایش، محدوده‌ی نرمال تعریف نمی‌شود زیرا این آزمایش بیشتر برای شناسایی وجود و نوع سنگ‌های کلیه استفاده می‌شود، نه برای اندازه‌گیری مقدار آنها در نمونه‌ها.
خرد کردن سنگ کلیه و حل کردن آن در اسید هیدروکلریک برای تجزیه شیمیایی. سپس، ترکیبات مختلف با واکنش‌های شیمیایی خاص شناسایی می‌شوند مثلاً برای شناسایی منیزیم، می‌توان از NaOH و محلول Titan yellow استفاده کرد که باعث تشکیل رسوب قرمز می‌شود.
آزمایش فسفات منیزیم آمونیوم، برای تشخیص و آنالیز سنگ‌های کلیه انجام می‌گیرد. این سنگ‌ها از ترکیبات منیزیم، آمونیوم و فسفات (MgNH4PO4·6H2O) تشکیل شده‌اند و به دلیل واکنش‌های شیمیایی خاصی که در ادرار رخ می‌دهد، تشکیل می‌شوند.