آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Measles IgG/IgM, Mumps IgG/IgM, EBV IgG/IgM, VZV IgG/IgM
Measles IgG/IgM, Mumps IgG/IgM, EBV IgG/IgM, VZV IgG/IgM
IgG/IgM سرخک، IgG/IgM اوریون، IgG/IgM EBV، IgG/IgM VZV
سرم یا پلاسما
هورمون شناسی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیپمیک، ایکتریک، تکرار نمونه فریزشده
4 روز در 2-8درجه. مدت طولانی تر در20-
نتایج منفی به معنای عدم وجود عفونت در نمونه و نتایج مثبت بسته به نوع آزمایش، می‌تواند به معنای وجود عفونت فعلی یا ایمنی در برابر بیماری باشد​​.
آزمایش‌های Measles IgG/IgM، Mumps IgG/IgM، EBV IgG/IgM، و VZV IgG/IgM برای تشخیص وضعیت ایمنی یا عفونت‌های فعلی یا اخیر این بیماری‌ها استفاده می‌شوند. این آزمایش‌ها بر اساس سنجش آنتی‌بادی‌های IgM و IgG در سرم خون انجام می‌گیرند. IgM نشان‌دهنده عفونت حال یا اخیر و IgG نشان‌دهنده ایمنی یا عفونت گذشته است.