آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Metabolic Panel A Test
Metabolic Plasma(PE&UR)
تست پانل متابولیک A
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ۱۰ تا ۱۲ ساعت ناشتا باشد
نمونه‌های آلوده، همولیز شده
در دمای 4 درجه سانتیگراد
محدوده‌های نرمال هر یک از اجزای این آزمایش می‌تواند متفاوت باشد، و تفسیر نتایج باید توسط پزشک انجام شود. برای مثال، محدوده‌های نرمال برای آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بین 4 تا 36 U/L و برای آلبومین بین 3.4 تا 5.4 g/dL است.
Tandem Mass Spectrometry: شناسایی و کمیت‌سنجی متابولیت‌های خاص و پروتئین‌ها در نمونه‌های بیولوژیک
آزمایش پانل متابولیک جامع، شامل ۱۴ آزمایش مختلف برای ارزیابی وضعیت سلامتی توسط نمونه خون است. این آزمایش‌ها شامل اندازه‌گیری مقادیر مواد مختلف در خون مانند بیلی‌روبین، آلبومین، آنزیم‌های کبدی (مانند ALP، ALT، و AST)، و الکترولیت‌ها (مانند سدیم، پتاسیم، بیکربنات، و کلرید) است. همچنین مقادیر کراتینین و اوره خون (BUN) که نشان‌دهنده عملکرد کلیه‌ها هستند، ارزیابی می‌شود. این آزمایش معمولاً به منظور بررسی سلامت کبد و کلیه‌ها، مقادیر قند خون، تعادل اسید و باز خون، و تعادل آب و الکترولیت‌ها انجام می‌شود. از آن برای تشخیص، غربالگری و بررسی بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود، مخصوصا اگر بیماران علائمی مرتبط با اختلالات کبدی، کلیوی یا متابولیک داشته باشند.