آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methadone (MTD) Test
خون، سرم، پلاسما و ادرار
5ml برای ادرار و 1ml برای خون
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
قبل از انجام آزمایش متادون، نیاز است بیمار مقدار زیادی آب بنوشد مگر اینکه پزشک دلیل خاصی برای عدم نوشیدن آب گفته باشد. این کار کمک می‌کند تا انجام آزمایش خون راحت‌تر باشد. در برخی موارد، شاید نیاز به ناشتایی قبل از آزمایش باشد که باید از خوردن و نوشیدن به مدت مشخصی خودداری شود. پزشک تعیین می‌کند که آیا نیاز به ناشتایی برای آزمایش خون وجود دارد یا خیر.
نمونه‌های آلوده، دارای نشتی یا نمونه‌هایی که شرایط حمل و نگهداری آن‌ها رعایت نشده باشد
۲ تا ۳ روز در ۸-۲ درجه، مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
003771-300 اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در خون/سرم/پلاسما و 003773-900 اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی متادون در ادرار
محدوده نرمال نتایج آزمایش MTD به فاکتورهایی همچون دلیل آزمایش و شرایط شخصی بیمار بستگی دارد. متادون برای درمان اعتیاد به مواد اپیوئیدی تجویز می‌شود، بنابراین وجود آن در نمونه‌های بیولوژیک می‌تواند نشان‌دهنده رعایت دستورالعمل‌های درمانی باشد.
کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی تاندم (GC-MS/MS)
آزمایش متادون (MTD) برای شناسایی و اندازه‌گیری متادون در نمونه‌های بیولوژیک همچون ادرار یا خون، انجام می‌شود. متادون به عنوان یک داروی مسکن و همچنین برای درمان اعتیاد به مواد مخدر استفاده می‌شود، در جنگ جهانی دوم توسط دانشمندان آلمانی کشف شد و برای التیام درد و جایگزینی برای مورفین مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، از متادون برای کمک به درمان اعتیاد به اپیوئیدها استفاده می‌شود.