آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methotrexate (MTX) Level
شرایط خاصی ندارد.اما زمانبندی نمونه برای آزمایش مهم است.بعد از جداسازی نمونه باید در لوله تاریک نگه‌داری شود.
۱ روز در دمای ۸_۲درجه ،۳ ماه در ۲۰_ درجه (دور از نور)
Tandem mass spectrometry