آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methoxytyramine Test
Methoxytyramine
تست متوکسی ترامین
ادرار ۲۴ ساعته و CSF
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
اگر بیمار تحت درمان با داروهایی است که ممکن است بر سطوح کاتکولامین‌ها یا متابولیت‌های آن‌ها تأثیر بگذارد، توصیه می‌شود (در صورت امکان و با مشورت پزشک) این داروها را حداقل یک هفته قبل از نمونه‌برداری قطع کنند.
نمونه‌هایی که دچار آلودگی شده‌اند، نمونه‌هایی که به درستی نگهداری نشده‌اند، یا نمونه‌هایی که حجم کافی ندارند.
در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود تا زمان آزمایش
800660-007 اندازه گیری کمّی متوکسی تیرامین در مایع نخاع
محدوده نرمال متوکسی تیرامین بر اساس روش آزمایشگاهی و واحدهای اندازه‌گیری مورد استفاده متفاوت است. به طور کلی، محدوده‌های نرمال باید توسط آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش ارائه شود.
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به همراه طیف‌سنجی جرمی (LC-MS/MS) زیرا این روش دقت بالا و حساسیت لازم برای تشخیص مقادیر اندک متابولیت‌ها را دارد.
آزمایش متوکسی تیرامین یکی از روش‌های تشخیصی برای شناسایی پیوکروموسیتوما و پاراگانگلیومای تولیدکننده دوپامین و پاراگانگلیومای سر و گردن است. این آزمایش بر پایه اندازه‌گیری متوکسی تیرامین در پلاسما، یک متابولیت اومتیل شده دوپامین، استوار است و معمولاً به عنوان بخشی از بررسی‌های جامع‌تر برای تشخیص تومورهای تولیدکننده کاتکولامین‌ها انجام می‌شود.