آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methyltetrahydrofolic Acid Test (CSF)
اندازه گیری کمّی تتراهیدروفولیک در مایع نخاع
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌های آلوده به خون یا نمونه‌هایی که ذوب شده‌اند. اگر نمونه‌ها آلوده به خون باشند، قبل از منجمد کردن باید سانتریفیوژ شوند.
در دمای -۸۰ درجه سانتی‌گراد منجمد شوند.
800660-006 اندازه گیری کمّی تتراهیدروفولیک در مایع نخاع
محدوده نرمال 5-متیل تتراهیدروفولات در CSF بر اساس سن متفاوت است، با حداقل ۴۰ و حداکثر ۲۴۰ نانومول بر لیتر برای نوزادان و تا ۱۲۰ نانومول بر لیتر برای بزرگسالان.
با روش HPLC/الکتروشیمی انجام می‌شود. این روش برای اندازه‌گیری دقیق سطوح متیل‌تتراهیدروفولات در CSF به کار می‌رود.
آزمایش CSF متیل‌تتراهیدروفولات (5-Methyltetrahydrofolate) به منظور ارزیابی مقدار این فرم فعال فولات در مایع مغزی-نخاعی (CSF) انجام می‌شود و برای تشخیص نواقص متابولیک مادرزادی که بر متابولیسم فولات تأثیر می‌گذارند، کمبود فولات ناشی از رژیم غذایی، سندرم‌های فولات مغزی و سندرم کرنز و... کاربرد دارد.