آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mixed antiglobulin reaction test
تست واکنش آنتی گلوبولین مختلط
مایع منی
تمام انزال
ارولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
نمونه باید بین ۵-۲روز از آخرین انزال جمع آوری شود
تکرار نمونه فریز شده
بعد از انجام آزمایش قابل بایگانی نیست
047006-200 برای IgG و 047007-000 برای IgA و 047005-400 برای IgM
محدوده نرمال برای آزمایش MAR-test IgG بین ۰ تا ۴۹.۹ درصد گزارش شده و نشان‌دهنده عدم وجود یا وجود تعداد کمی آنتی‌بادی ضد اسپرم است. این محدوده برای ارزیابی وجود آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم (ASA) در نمونه‌های اسپرم به کار می‌رود و می‌تواند در تشخیص ناباروری ایمونولوژیک مفید باشد.
ایمونوفلورسانس یا ایمونوسیتوکمی: آزمایش MAR به دو روش قابل انجام است: مستقیم (Direct MAR) و غیرمستقیم (Indirect MAR). در روش مستقیم، اسپرم‌های تازه برای شناسایی اتوآنتی‌بادی‌های متصل شده به اسپرماتوزوئیدها بررسی می‌شوند. در این روش، از ذرات لاتکس پوشیده شده با IgG (SpermMAR) به جای گلبول‌های قرمز پوشیده شده استفاده می‌شود. نتیجه آزمایش MAR مستقیم با چسبندگی ذرات لاتکس مشخص می‌شود. روش غیرمستقیم MAR برای شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم کلاس IgG در سرم انسان انجام می‌شود.
آزمایش MAR، روشی برای شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم (Anti-sperm Antibodies - ASA) بر روی اسپرم است. وقتی آنتی‌بادی‌ها به غشای اسپرم متصل می‌شوند، می‌توانند به اسپرم آسیب بزنند، حرکت اسپرم را کاهش دهند، یا انتقال آنها را از طریق مسیرهای تولید مثل مختل و یا در فرایند باروری اختلال ایجاد کنند.