آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mycobacterium tuberculosis Complex DNA PCR Qualitative test
MTB Cmplx DNA PCR Qualitative, MTB
MTB PCR, MTBC DNA Detection, و Tuberculosis PCR
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه،۲ ماه ۲۰-
آزمایش PCR برای تشخیص MTB یک آزمایش کیفی است و نتیجه به صورت "مثبت" یا "منفی" گزارش می‌شود. نمونه‌های "مثبت" نشان‌دهنده‌ی وجود DNA MTB در نمونه و نمونه‌های "منفی" نشان‌دهنده‌ی عدم وجود DNA قابل تشخیص هستند.
آزمایش کیفی تشخیص کمپلکس DNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، یک آزمایش تشخیصی مدرن برای شناسایی DNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه‌های بالینی است. این آزمایش با تکنیک Real-time PCR برای تشخیص کیفی DNA MTB انجام می‌شود. این تکنیک به علت حساسیت و اختصاصیت بالا در تشخیص MTB، مزیت بیشتری نسبت به روش‌های سنتی دارد​​​​​​​​. این آزمایش بیشتر برای تشخیص سریع و دقیق عفونت‌های ناشی از MTB در نمونه‌های تنفسی انسانی مانند خلط و BALتجویز می‌شود مخصوصاً در مواردی که سایر روش‌های تشخیصی کارایی کافی را ندارند یا زمان‌بر هستند.