آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mycoplasma IgG/IgM, Chlamydia IgG/IgM/IgA, HSV IgG/IgM tests
Mycoplasma IgG/IgM، Chlamydia IgG/IgM/IgA و HSV IgG/IgM
تست های IgG/IgM مایکوپلاسما، کلامیدیا IgG/IgM/IgA، HSV IgG/IgM
سرم یا پلاسما
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
ترجیحا نمونه‌گیری طی ۱۰-۱۴ روز دوره نقاهت بیماری انجام شود
همولیز،لیپمیک،ایکتریک
دو روز در دمای ۸-۲درجه،۱هفته در دمای ۲۰-
برای آنتی‌بادی‌های IgG و IgA: وجود آنتی‌بادی‌ها نشان‌دهنده قرار گرفتن در معرض عفونت در گذشته و یا ایمنی کسب شده است. معمولاً، نتیجه منفی "نرمال" در نظر گرفته می‌شود، اما وجود آنتی‌بادی‌ها لزوماً به معنای وجود عفونت فعال نیست. برای آنتی‌بادی‌های IgM: وجود آنتی‌بادی‌های IgM نشان‌دهنده عفونت جدید یا فعال است. در این مورد، هر مقدار قابل تشخیص از آن خارج از محدوده نرمال در نظر گرفته شود.
الایزا برای تشخیص وجود آنتی‌بادی‌های اختصاصی در خون به کار می‌رود، IFA برای تایید نتایج الایزا انجام می‌شود.
آزمایش‌های Mycoplasma IgG/IgM، Chlamydia IgG/IgM/IgA و HSV IgG/IgM به منظور تشخیص وجود آنتی‌بادی‌های اختصاصی در برابر میکروب‌های نام برده انجام می‌شوند. این آزمایش‌ها برای تشخیص بیماری‌هایی که توسط این میکروب‌ها ایجاد شده‌اند، تجویز می‌شوند.