آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Nasal Discharge Direct Smear
آزمایش مستقیم اسمیر ترشح بینی
ترشحات بینی
میکروبیولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای محیط
استفاده از سواب با دسته سیمی
پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک. نمونه‌های آلوده، نمونه‌هایی با برچسب‌گذاری نادرست یا ناکافی، نمونه‌هایی که در شرایط نامناسب منتقل شده‌اند
بعد از انجام تست قابل بایگانی نیست
به طور کلی، وجود یا فقدان این سلول‌ها برای تعیین وضعیت التهابی یا آلرژیک آنالیز می‌شود.
از تکنیک‌ میکروسکوپی استفاده می‌شود تا ائوزینوفیل و نوتروفیل در نمونه ترشح بینی شناسایی شوند. این فرایند به آنالیز دقیق سلول‌های موجود در نمونه بینی برای تشخیص خاص مانند واکنش‌های آلرژیک یا عفونت کمک می‌کند.
این آزمایش برای بررسی وجود ائوزینوفیل‌ها و نوتروفیل‌ها در ترشحات بینی به منظور تشخیص بیماری‌های خاصی مانند آلرژی‌ها یا عفونت‌ها انجام می‌شود​​.