آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Neutrophil Oxidative Index (NBT Method) Test
Nitrobloue Tetrazolium Test و آزمایش شاخص اکسیداتیو نوتروفیل
خونه کامل هپارینه
هماتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
خودداری از فعالیت‌های فیزیکی شدید که می‌تواند بر عملکرد ایمنی تأثیر بگذارد.
همولیز و آلودگی میکروبی
در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد
نتایج آزمایش به صورت شاخص اکسیداتیو نرمال (Normal Oxidative Index یا NOI) بیان می‌شوند که نسبت فلورسانس در سلول‌های محرک به فلورسانس بیان شده در سلول‌های غیرمحرک است و محدوده نرمال بیشتر از 73 NOI است.
خون کامل هپارینه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد با فربول میریستات استات (Phorbol Myristate Acetate یا PMA)، ترکیبی که فعالیت انفجار اکسیداتیو را تحریک می‌کند، انکوبه می‌شود. سپس با فلوسایتومتری، مقدار رادیکال‌های فعال اکسیژن مشخص می‌شود.
آزمایش شاخص اکسیداتیو نوتروفیل که به نام روش NBT شناخته می‌شود، یک روش مفید برای تشخیص بیماری مزمن گرانولوماتوز (Chronic Granulomatous Disease یا CGD) است و به عنوان ابزاری برای تشخیص سلامت متابولیک نوتروفیل‌ها در هنگام فاگوسیتوز انجام می‌شود. در این بیماری، آنزیم NADPH اکسیداز در نوتروفیل‌ها وجود ندارد. نوتروفیل‌ها از خون کامل، جدا شده و فعالیت آنزیم NADPH اکسیداز در این سلول‌ها پس از فعال‌سازی اندازه‌گیری می‌شود. فرآیند فاگوسیتوزی که توسط نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها انجام می‌شود، بخش مهمی از دفاع میزبان در برابر عفونت‌های باکتریایی یا قارچی است​​.