آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Nitroprusside Test
تست نیتروپروساید
ادرار اول صبح
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
قبل از نمونه‌گیری، بیماران باید اگر بیمار داروهایی مانند پنی‌سیلامین، تیوپرونین یا کاپتوپریل مصرف می‌کند، به آزمایشگاه اطلاع دهد چون می‌تواند بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارد و برای تفسیر صحیح آن ضروری است​​.
۲روز در دمای یخچال، مدت طولانی‌ترین در ۲۰-
محدوده نرمال بسته به شرایط و نوع نمونه آزمایش متفاوت است. برای تشخیص سیستینوری، آزمایش معمولاً در صورتی مثبت است که مقدار سیستئین بالای 75 میلی‌گرم بر گرم کراتینین باشد.
Tandem mass spectrometry به دلیل دقت بالا، حساسیت و اختصاصیت زیاد
تست نیتروپروساید آزمایشی بیوشیمیایی است که برای تشخیص گروه‌های آزاد -SH در آمینواسیدها یا اسید آمینه سیستئین در یک محلول پروتئینی انجام می‌شود. این آزمایش به منظور تشخیص وجود سیستئین در نمونه‌های ادرار و تشخیص بیماری سیستینوری، تمایز قائل شدن بین آمینواسیدهای سیستئین و سیستین و تشخیص وجود پروتئین‌های حاوی سیستئین در نمونه و تعیین درجه کتونوری و کتونمی در خون و ادرار انجام می‌شود.