آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Nuclear matrix protein 22 Test
آزمایش پروتئین ماتریکس هسته‌ای۲۲, Bladder Test Check
هورمون شناسی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
ادراری که در جای گرم نگه‌داری شده، تکرار ادرار مانده
۱هفته در دمای ۸-۲درجه. مدت طولانی‌تر در ۲۰-
در یک مطالعه حساسیت و ویژگی آزمایش برای تشخیص کارسینومای اولیه به ترتیب ۳۷.۹٪ و ۹۵.۸٪ برای کارسینومای عود کننده در بیمارانی که درمان جراحی داشته‌اند، حساسیت و ویژگی به ترتیب ۳۱.۰٪ و ۸۸.۵٪ بوده است. (https://doi.org/10.1155/2020/3424039)
Quantitative Enzyme Immunoassay (EIA کمی): در این روش، میزان دقیق پروتئین NMP22 در نمونه ادرار اندازه‌گیری می‌شود که امکان تشخیص دقیق‌تر مقدار این پروتئین و ارزیابی پیشرفت یا پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به سرطان مثانه را فراهم می‌کند. استفاده از EIA کمی به دلیل حساسیت بالا و توانایی تشخیص دقیق‌تر، اغلب برای نمونه‌هایی که دارای میزان کمی از مارکرهای توموری باشند، ترجیح داده می‌شود​​.
آزمایش پروتئین ماتریکس هسته‌ای ۲۲ (NMP-22)، برای تشخیص پروتئین‌های غیرطبیعی در ادرار انجام می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده تومور یا کارسینوما مثانه باشد. این آزمایش بیشتر برای پایش سرطان مثانه در فواصل سیستوارتروسکوپی انجام می‌گیرد. این تست بر اساس تشخیص پروتئین NMP22، یک پروتئین اپاراتوس میتوز هسته‌ای که از سلول‌های مرده آزاد می‌شود، انجام می‌گیرد​​. مطالعات نشان داده‌اند که حساسیت این آزمایش و آزمایش سیتولوژی ادرار با پیشروی مرحله یا درجه تومور افزایش می‌یابد. همچنین مشخص شده که بعضی فاکتورها می‌توانند به نتایج مثبت کاذب آزمایش NMP22 منجر شوند، مانند وجود لکوسیت‌ها، مصرف داروهای کنترل فشار خون، سنگ‌های ادراری، کراتینین، عفونت‌های مکرر دستگاه ادراری و هماتوری​​.