آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Nucleosomes Test
آزمایش نوکلئوزوم‌ها
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
تکرار نمونه قرار داده شده در درجه حرارت بالا ، ذوب و فریز کردن مکرر نمونه
۶ساعت در دمای اتاق، ۳روز در دمای ۸-۲درجه,۳ماه در فریزر
به طور کلی، مقادیر نرمال بیومارکرهای خاصی همچون نوکلئوزوم‌ها، باید با استفاده از داده‌های به دست آمده از یک جمعیت مرجع سالم و با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند سن، جنس و سایر شرایط سلامتی افراد تعیین شوند که معمولاً باید مستقیماً از آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش یا از متخصصان دریافت شود.
PCR: به دلیل حساسیت بالا و قابلیت تکثیر تعداد نسخه‌های مشخصی از DNA، یکی از رایج‌ترین روش‌ها در تحقیقات مولکولی و تشخیص بالینی است. این روش در تشخیص سریع و دقیق بیماری‌ها، از جمله در شناسایی بیماری‌های مرتبط با نوکلئوزوم‌ها، کاربرد دارد.
آزمایش نوکلئوزوم‌ها برای تشخیص و پیش‌بینی بیماری‌های مختلف، از جمله سرطان‌ها، بیماری‌های خودایمنی و حاد مانند سکته مغزی، تروما و سپسیس تجویز می‌شود. نوکلئوزوم‌ها، که مجموعه‌هایی از DNA و پروتئین‌های هیستون هستند، از سلول‌های در حال مرگ و استرس‌زده به جریان خون آزاد می‌شوند و می‌توانند به عنوان بیومارکر‌ در بررسی‌های پزشکی عمل کنند.