آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Organic Acids & Acylglycines Profile Test
urine organic Acid
آزمایش پروفایل اسیدهای آلی و اسیدهای چرب اسیل گلیسین
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریزر
رژیم غذایی، دارو و شرایط بالینی بیمار می‌توانند بر پروفایل اسیدهای آلی تأثیر بگذارند. مثلاً مصرف برخی داروها می‌تواند باعث تولید و دفع بیشتر اسیدهای آلی دارای اهمیت تشخیصی شود. همچنین، آلودگی نمونه می‌تواند منجر به یافته‌های غیرطبیعی شود. برای مثال، مواد لوبریکانت یا صابون‌ها می‌توانند سبب افزایش سطح گلیسرول شوند. اطلاعات بالینی، رژیم غذایی و داروهای مصرفی باید برای تفسیر نتایج کروماتوگرافی در نظر گرفته شوند.
آلودگی باکتریایی نمونه،فریز و ذوب کردن مکررنمونه
۱روز در ۸-۲درجه ،مدت طولانی تر ۲۰-
معمولاً، آزمایشگاه‌ها یک گزارش تفسیری ارائه می‌دهند که شامل محدوده‌های مرجع خاص برای هر متابولیت است. محدوده‌های نرمال می‌توانند بر اساس جنسیت، سن، رژیم غذایی، و سایر عوامل متغیر باشند.
از روش کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنجی جرمی (GC/MS) با تحلیل دیلوشن ایزوتوپ ثابت استفاده می‌شود
این آزمایش برای تشخیص بیوشیمیایی اختلالات متابولیک ارثی و تعیین میزان متابولیت‌های تارگت در ادرار که زیر حد تشخیص روش‌های معمول تجزیه اسیدهای آلی قرار دارند، انجام می‌شود. این آزمایش بیشتر برای تشخیص و بررسی اسیدوری‌های آلی و اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب میتوکندریایی انجام می‌شود.