آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Orotic Acid Test
آزمایش اسید اوروتیک
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریزر
سابقه خانوادگی بیمار، بیماری (بدون علامت یا حاد)، رژیم غذایی، و لیست داروهای در حال مصرف اطلاع داده شود
آلودگی باکتریایی نمونه،فریز و ذوب کردن مکررنمونه
۱روز در ۸-۲درجه، مدت طولانی تر ۲۰-
Tandem mass spectrometry
این آزمایش برای تشخیص افزایش میزان اسید اوروتیک در بیمارانی با مشکلات جذب فولات یا اوروتیک اسیدوری ارثی (کمبود اوریدین-5'- مونوفسفات سنتاز)تجویز می‌شود و در تشخیص تفاوت‌های هایپرامونمی و نواقص چرخه اوره کاربرد دارد.