آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Partial thromboplastin time test
آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی, زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال (aPTT)
پلاسمای سیتراته
هماتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای محیط
شرایط خاصی ندارد
تا ۶ ساعت در دمای ۸-۲ درجه
محدوده نرمال PTT معمولاً بین 25 تا 35 ثانیه است اما می‌تواند بین آزمایشگاه‌های مختلف، متفاوت باشد.
Coagulation assay
آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT)، نوعی آزمایش خون است که برای ارزیابی توانایی فرد در ایجاد لخته‌های خون به کار می‌رود. این آزمایش زمان لازم برای تشکیل یک لخته در نمونه خون پس از افزودن واکنش‌دهنده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.