آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Parvo IgG/IgM
پرهیز از استرس و ناراحتی
تا ۱ هفته در دمای اتاق ،مدت طولانی تر در ۲۰-