آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

PCR for Herpes Simplex Virus 1/2
PCR برای ویروس هرپس سیمپلکس 1/2
CSF، سرم، خون کامل، بافت، پلاسما، ادرار
مولکولی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا منجمد
شرایط خاصی ندارد
تخریب DNA و وجود مواد مخرب در نمونه
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
032141-400 در مايع نخاع HSV پی‌سی‌آر کيفي و 020444-600 پی سی آر کیفی براي HSV هرنمونه غير اختصاصي
نتیجه این آزمایش به صورت مثبت یعنی وجود تیپ یا تیپ‌هایی از ویروس و منفی: عدم وجود ویروس گزارش می‌شود
ابتدا دی‌ان‌ای استخراج و سپس تست PCR انجام می‌شود
تست PCR برای HSV1/2 روشی تشخیصی مولکولی است که برای تشخیص عفونت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ و ۲ (HSV1 و HSV2) انجام می‌شود.