آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Peripheral blood smear Test
Peripheral Smear, Blood Film, یا Manual Differential
خون کامل
هماتولوژی
۶ساعت در دمای اتاق، یک روز در یخچال
در دمای اتاق
۲هفته در دمای ۸-۲درجه
همولیز ،وجود لخته در خون
شرایط خاصی ندارد
محدوده نرمال بسته به عوامل مختلف مثل سن، جنسیت و معیارهای مرجع آزمایشگاهی متغیر است.
رنگ آمیزی و بررسی زیر میکروسکوپ: لام خونی با رنگ‌های خاصی مانند رایت یا گیمسا رنگ‌آمیزی می‌شود تا سلول‌های خونی تفکیک شود. سپس، نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده زیر میکروسکوپ بررسی می‌شوند تا تغییرات اندازه، شکل و ساختار سلول‌های خونی مشخص گردند.
آزمایش اسمیر خون محیطی، یک روش تشخیصی است که در آن سلول‌های خون فرد زیر میکروسکوپ بررسی می‌شوند. این آزمایش برای تشخیص اختلالات و بیماری‌های خونی استفاده می‌شود.