آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Phospholipase A2 Receptor Autoantibody Test
Anti-PLA2R (S), تست اتوآنتی بادی گیرنده فسفولیپاز A2
serum & plasma EDTA
ایمونولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز،ذوب و فریز مکرر نمونه،تکرار نمونه گرما دیده و آلوده شده
دو هفته در دمای ۸-۲درجه مدت طولانی تر در ۲۰-
آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG):803130003 و آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM):803131003
این آزمایش معمولاً باروش الایزا انجام می شود. سایر روش‌های آزمایش وسترن بلات و ایمونوفلورسانس هستند.
این تست در تشخیص و بررسی نفروپاتی غشایی اولیه (MN)، تمایز آن از نفروپاتی غشایی ثانویه و سایر اشکال گلومرولونفریت انجام می شود همچنین می‌تواند برای سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک مفید باشد