آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pipecolic Acid Test
تست پایپکولیک اسید
آزمایش باید بلافاصله انجام شود
بیماران باید حداقل ۱۲ ساعت قبل از گرفتن نمونه ناشتا باشند. نمونه‌های نوزادان باید درست قبل از شیردهی گرفته شوند.
همولیز ، آلودگی
نمونه‌ها در دمای یخچال تا ۱۴ روز و یا منجمد تا ۹۴ روز قابل استفاده هستند​
5 تا 6 ماه: <= 6.0 نانومول/میلی‌لیتر 6 تا 11 ماه: <= 5.9 نانومول/میلی‌لیتر 1 تا 17 سال: <= 4.3 نانومول/میلی‌لیتر 18 سال به بالا: <= 7.4 نانومول/میلی‌لیتر
با روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GCMS) انجام می‌شود.
اسید پایپکولیک (PA) یک عامل واسطه‌ای در متابولیسم لیزین است و تست آن به عنوان یک ابزار تشخیصی مفید برای تمایز بین اختلالات بیوژنز پروکسیزوم (اختلالات طیف زلوگر) و اختلالات پروکسیزومی ناشی از کمبود آنزیم تک‌آنزیمی مانند آدرنولوکودیستروفی مرتبط با زنجیره آدرنولی (وابسته به X) تجویز می‌شود. افزایش مقدار اسید پایپکولیک در اختلالات بیوژنز پروکسیزومی دیده می‌شود، اما در موارد دیگر مقدار آن طبیعی است.