آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Porphobilinogen Test
آزمایش پورفوبیلینوژن
ادرار ۲۴ ساعته
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
روی یخ منتقل شود. نمونه‌ها باید در ظروف تیره رنگ به منظور حفاظت از نور جمع‌آوری و منتقل شوند​​.
شرایط خاصی ندارد
۱هفته در ۸-۲درجه ،مدت طولانی تر در ۲۰-
012245-700 برای آزمایش کیفی و 027382-100 برای آزمایش کمی
محدوده نرمال برای ادرار 24 ساعته کمتر از 4 میلی‌گرم در هر 24 ساعت (18 میکرومول در هر 24 ساعت) است​​.
آزمایش از طریق روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و یونیزه کردن/کروماتوگرافی تبادل یونی/تعیین کمی اسپکترومتری انجام می‌شود
این آزمایش برای تشخیص بیماری‌های پورفیریا مانند پورفیریای حاد متناوب (Acute Intermittent Porphyria - AIP) و سایر انواع پورفیریاهای حاد کبدی (Acute Hepatic Porphyrias - AHP) انجام می‌شود​​. پورفیریا گروهی از اختلالات نادر است که در آن سنتز هم، جزء اصلی هموگلوبین، به دلیل نقص در آنزیم‌های مرتبط با تولید آن به درستی انجام نمی‌شود.