آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pro/Cr random test
Urine Protein to Creatinine Ratio test
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای یخچال یا فریزر
شرایط خاصی ندارد
یک هفته در دمای یخچال ،مدت طولانی تر در ۲۰-
دفع کل پروتئین در ادرار معمولاً کمتر از 150 میلی گرم در روز است. UPCR (mg/mg) معمولاً برای بزرگسالان کمتر از 0.2 است.
فتومتریک بیوره
آزمایش Pro/Cr یا همان نسبت پروتئین به کراتینین در ادرار، برای تشخیص عملکرد کلیه و بررسی بیماری‌های مرتبط با کلیه انجام می‌شود. نتایج آن می‌تواند در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی مهم باشد.