آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Prostatic Acid phosphatase (APT) Test
PSAP, آزمایش فسفاتاز اسیدی پروستات (PAP)
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
یک هفته در دمای ۴درجه، تا ۶ماه در ۲۰-
محدوده نرمال برای PAP در مایعات بدن می‌تواند بین 0 تا 3.5 نانوگرم بر میلی‌لیتر متغیر باشد.
روش مهار تارتارات (Tartarate Inhibition) یکی از روش‌های مورد استفاده برای افتراق اسید فسفاتاز پروستات (PAP) از سایر انواع اسید فسفاتازها می‌باشد. این روش بر اساس واکنش مهاری انواع خاصی از فسفاتازهای اسیدی در حضور تارتارات عمل می‌کند. برای اندازه‌گیری دقیق PAP، از این روش برای حذف اثر فسفاتازهای اسیدی غیرپروستاتی استفاده می‌شود. نتیجه این فرآیند، اندازه‌گیری مقدار فسفاتاز اسیدی است که ویژه بافت پروستات است.
آزمایش فسفاتاز اسیدی پروستات (PAP)، برای تشخیص و فالو آپ سرطان پروستات و بررسی پاسخ بیمار به درمان‌های مختلف تجویز می‌گردد. این آزمایش بر مبنای سنجش میزان این آنزیم در خون انجام می‌شود. مقادیر بالاتر از محدوده نرمال می‌تواند نشان‌دهنده سرطان پروستات باشد، اما فاکتورهای دیگری نیز می‌توانند باعث افزایش مقدار PAP شوند، مثل بزرگ شدن خوش‌خیم پروستات (BPH)، آسیب به بافت پروستات یا مداخله‌های پزشکی در ناحیه پروستات.