آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Protein Electrophoresis Test
SPEP و الکتروفورز پروتئین سرم
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز،لیپمیک،ایکتریک
ترجیحاً در دمای -80 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند.
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
آزمایش الکتروفورز پروتئین سرم:800725005 آزمایش الکتروفورز پروتئین ادرار:800740030 آزمایش الکتروفورز پروتئین CSF:800740031 آزمایش الکتروفورز پروتئین مایعات بدن:800740032
مقدار طبیعی پروتئین‌های سرم به شرح زیر است: آلبومین: 3.8 تا 5 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) آلفا-1 (α-1): 0.1 تا 0.3 g/dL آلفا-2 (α-2): 0.6 تا 1 g/dL بتا (β): 0.7 تا 1.4 g/dL گاما (γ): 0.7 تا 1.6 g/dL
الکتروفورز
در این آزمایش، پروتئین‌ها بر اساس بار الکتریکی‌شان در خون جدا می‌شوند. این آزمایش می‌تواند برای تشخیص یا بررسی بیماری‌ها یا اختلالاتی که با پروتئین‌های غیرطبیعی یا مقادیر غیر طبیعی پروتئین همراه هستند، مانند میلوما چندگانه یا MGUS انجام گردد. این آزمایش شش فراکسیون پروتئینی خون را بررسی می‌کند: آلبومین، آلفا-1، آلفا-2، بتا-1، بتا-2، و گاما