آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Protein Electrophoresis Test
SPEP و الکتروفورز پروتئین سرم
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز،لیپمیک،ایکتریک
ترجیحاً در دمای -80 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند.
مقدار طبیعی پروتئین‌های سرم به شرح زیر است: آلبومین: 3.8 تا 5 گرم در دسی‌لیتر (g/dL) آلفا-1 (α-1): 0.1 تا 0.3 g/dL آلفا-2 (α-2): 0.6 تا 1 g/dL بتا (β): 0.7 تا 1.4 g/dL گاما (γ): 0.7 تا 1.6 g/dL
الکتروفورز
در این آزمایش، پروتئین‌ها بر اساس بار الکتریکی‌شان در خون جدا می‌شوند. این آزمایش می‌تواند برای تشخیص یا بررسی بیماری‌ها یا اختلالاتی که با پروتئین‌های غیرطبیعی یا مقادیر غیر طبیعی پروتئین همراه هستند، مانند میلوما چندگانه یا MGUS انجام گردد. این آزمایش شش فراکسیون پروتئینی خون را بررسی می‌کند: آلبومین، آلفا-1، آلفا-2، بتا-1، بتا-2، و گاما