آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pyruvate Test
آزمایش پیرووات
پلاسما یا سرم
بیوشیمی
نمونه‌ها باید بلافاصله پس از جمع‌آوری دپروتئینه شوند
بعد از انجام قابل بایگانی نیست
روش انجام این آزمایش اسپکتروفوتومتری است.
آزمایش پیرووات در خون برای تشخیص اختلالات متابولیسم میتوکندریایی و بررسی متابولیسم میتوکندری بیمارانی که علائم عصبی دارند و مقدار لاکتات خونشان بالا یا نرمال است، تجویز می‌شود. این آزمایش با تعیین نسبت لاکتات به پیرووات (L:P ratio) انجام می‌شود.