آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Quantiferon TB (IGRA) Test
تست کوانتیفرون (IGRA).
هورمون شناسی
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریزر
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیمپیک،ایکتریک،نمونه ای که مکرراً ذوب و فریز گردد.
۲۸روز در دمای یخچال ،مدت طولانی تر در ۲۰-
نتیجه منفی: وقتی که میزان ترشح IFN-g پایین‌تر از حد آستانه خاصی باشد و به این معناست که واکنش شدیدی نسبت به آنتی‌ژن‌های مورد آزمایش مشاهده نشده است. نتیجه مثبت: میزان ترشح IFN-g از حد آستانه مشخصی بیشتر باشد. این نشان‌دهنده واکنش ایمنی به آنتی‌ژن‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است. نتیجه مشکوک (Indeterminate): پاسخ به میتوژن (کنترل مثبت آزمایش) ناکافی باشد یا کنترل منفی (بدون آنتی‌ژن) نشان‌دهنده میزان بالایی از IFN-g باشد. این حالت می‌تواند به دلیل مشکلات فنی در آزمایش یا وضعیت خاص بیمار رخ دهد.
برای انجام این آزمایش، خون کامل هپارینه بیمار با مخلوط پپتیدهایی که نشان‌دهنده پروتئین‌های ESAT-6 و CFP-10 هستند، مخلوط شده و سپس برای ۱۶ تا ۲۴ ساعت نگهداری می‌شود. خون باید کمتر از ۱۲ ساعت پس از جمع‌آوری با آنتی‌ژن‌های آزمایش مخلوط شود. سپس، غلظت اینترفرون گاما (IFN-g) در پلاسما با روش الایزا تعیین می‌شود. میزان IFN-g آزاد شده با کسر مقدار آن در نمونه خنثی (بدون آنتی‌ژن) از مقدار موجود در پلاسمای تحریک شده با ESAT-6، CFP-10، یا میتوژن (کنترل مثبت آزمایش) محاسبه می‌شود.
آزمایش IGRA برای تشخیص عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تجویز می‌شود. این آزمایش از نوع آزمایش‌های ترشح اینترفرون گاما (Interferon-Gamma Release Assays) است و به دو صورت QuantiFERON-TB Gold و QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) انجام می‌شود. هدف اصلی این آزمایش، تشخیص عفونت فعال یا غیر فعال سل است. انجام این آزمایش به خصوص در موارد زیر توصیه می‌شود: بیماران با خطر بالای LTBI، مانند مهاجران اخیر از کشورهای با شیوع بالای سل. افرادی که در معرض خطر بالای قرار گرفتن در معرض M. tuberculosis هستند، مانند کادردرمان.