آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Rapid Plasma Reagin (RPR)
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیپمیک ،ایکتریک،تکرار نمونه فریز شده
۴روز در ۸_۲ درجه،مدت طولانی تر ۲۰_
از محدودیت‌های مهم آزمایش RPR، نبود پاسخ ایمنی قابل تشخیص ۱۴ تا ۲۱ روز پس از قرار گرفتن در معرض عفونت است. این آزمایش در مرحله ثانویه سیفلیس که در آن حضور ریجین به اوج می‌رسد، بیشترین کاربرد را دارد، با نتایج >۱:۳۲. این آزمایش در مراحل اولیه سیفلیس کمتر حساس است، اما حدود ۸۰٪ از کسانی که در مرحله اولیه برای مداخله پزشکی مراجعه می‌کنند، مقدار کمتری از <۱:۱۶ دیده می‌شود​​.
رپید: روش کیفی: قرار دادن یک قطره (50 میکرولیتر) از نمونه آزمایش و کنترل‌ها در سیکلهای واکنش RPR. اضافه کردن یک قطره از سوسپانسیون آنتی ژن. چرخش کارت به مدت ۸ دقیقه با سرعت 100 ± 2 دور در دقیقه. بررسی ماکروسکوپیک برای مشاهده فلوکولاسیون. روش کمی: تهیه دایلوشن‌های مختلف نمونه سرم و انجام آزمایش کیفی با استفاده از هر دایلوشن
آزمایش RPR یک آزمایشی است که برای غربالگری سیفلیس استفاده می‌شود. این آزمایش بر پایه تشخیص آنتی‌بادی‌های نامشخص است که بدن در پاسخ به عفونت تولید می‌کند. RPR یک آزمایش فلوکولاسیون ماکروسکوپیک و غیر-ترپونمال است که آنتی‌بادی‌های IgM و IgG را در برابر مواد لیپوئیدی آزاد شده از سلول‌های آسیب دیده، و همچنین مواد شبیه لیپوپروتئین و احتمالاً کاردیولیپین آزاد شده از ترپونم‌ها تشخیص می‌دهد.