آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Red cell fragility Test
خون کامل
هماتولوژی
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،نمونه لخته،نمونه فریزشده
در یخچال به مدت ۴روز. نمونه باید خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA به همراه نمونه کنترل باشد
برای بیمارانی که بیشتر از ۱۲ ماه سن دارند به صورت زیر است: 0.50 گرم در دسی‌لیتر NaCl (سدیم کلراید) (بدون انکوباسیون): 3-53% همولیز 0.60 گرم در دسی‌لیتر NaCl (انکوباسیون شده): 14-74% همولیز 0.65 گرم در دسی‌لیتر NaCl (انکوباسیون شده): 4-40% همولیز 0.75 گرم در دسی‌لیتر NaCl (انکوباسیون شده): 1-11% همولیز. برای بیمارانی که کمتر از ۱۲ ماه سن دارند، محدوده‌های مرجع نرمال تعیین نشده است​
Hemolysis: نمونه خون از بیمار گرفته می‌شود و سپس گلبول‌های قرمز با محلولی که باعث تورم آن‌ها می‌شود، تست می‌شوند. این کار به تعیین میزان شکنندگی گلبول‌ها کمک می‌کند.
آزمایش شکنندگی اریتروسیت‌ها برای تشخیص بیماری‌هایی مثل تالاسمی و اسفروسیتوز ارثی انجام می‌شود. در این آزمایش، مقاومت گلبول‌های قرمز خون در برابر تحلیل رفتن در شرایط هیپوتونیک (کم‌فشار) بررسی می‌شود.