آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Right Ear Discharge Culture (C&S)
اسمیر و کشت گوش, Ear Culture and Sensitivity
چرک و ترشحات از گوش میانی یا خارجی
چند میلی‌لیتر
میکروبیولوژی
ترشحات گوش میانی ۶ و گوش بیرونی ۲۴ ساعت در دمای اتاق
در کوتاه ترین زمان ممکن در دمای اتاق
عدم مصرف آنتی بیوتیک
نمونه‌های آلوده به مواد خارجی. نمونه‌های قدیمی یا خشک شده. نمونه‌هایی که در شرایط نامناسب حمل یا نگهداری شده‌اند
معمولاً در دمای اتاق یا سردتر
کشت و بررسی مستقیم: کشت: نمونه روی محیط کشت مخصوص قرار می‌گیرد تا اگر میکروبی وجود داشته باشد، رشد کند. آزمایش حساسیت: در صورت رشد میکروب، آزمایش‌های حساسیت برای تعیین بهترین آنتی‌بیوتیک یا دارو انجام می‌شود.
آزمایش کشت و حساسیت ترشح گوش راست روش تشخیصی است که برای شناسایی باکتری‌ها یا قارچ‌ها، در ترشحات گوش انجام می‌شود. هدف از این آزمایش، تعیین نوع میکروارگانیسم موجود و تعیین حساسیت آن به آنتی‌بیوتیک‌ها یا داروهای ضد قارچ است که برای بررسی عفونت‌های گوش، ترشح مداوم یا غیرعادی گوش، ارزیابی علل عفونت‌های مقاوم به درمان انجام می‌گردد.