آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Salmonella Para Typhi(OA,OB, OD ) Test
S. Paratyphi OA/OB/OD Test
آزمایش سالمونلا پارا تیفی (OA/OB/OD)
خون، مدفوع، ادرار
5-10ml برای خون. برای مدفوع و ادرار مقدار کافی برای آنالیز.
هورمون شناسی، سرولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرايط خاص ندارد.
همولیز ،لیپمیک، ایکتریک،خودداری از ذوب و انجماد. نمونه‌های آلوده، ناکافی
۳روز در دمای ۸-۲درجه،تا ۲ماه در دمای ۲۰-
خون: در آزمایش‌های سرولوژیک، محدوده نرمال بر اساس تیتر آنتی‌بادی مشخص می‌شود. معمولاً تیتر آنتی‌بادی زیر یک حد خاص، مثلاً 1:160 یا 1:80، نرمال است. مدفوع: در کشت مدفوع، حضور سالمونلا پاراتیفی نشان‌دهنده عفونت است. بنابراین، در نمونه‌های نرمال، نباید باکتری یافت شود. ادرار: مانند مدفوع، در نمونه‌های نرمال نباید حضور سالمونلا پاراتیفی مشاهده شود.
تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی وجود باکتری مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: کشت باکتریایی (Bacterial Culture): نمونه‌ها در محیط‌های کشت خاص قرار داده می‌شوند تا اگر باکتری حضور داشته باشد، رشد کند. PCR (Polymerase Chain Reaction): این روش برای تشخیص دقیق وجود DNA یا RNA باکتری در نمونه‌ها استفاده می‌شود. آزمایش‌های سرولوژیک (Serological Tests): برای بررسی وجود آنتی‌بادی‌های خاص علیه باکتری در خون.
این آزمایش در موارد مشکوک به عفونت‌های سالمونلا پاراتیفی، از جمله تب‌های تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی انجام می‌شود. تب‌های پاراتیفوئیدی، شکلی از بیماری‌های شبه‌تیفوئید هستند که توسط باکتری‌های سالمونلا پاراتیفی A، B و C ایجاد می‌شوند. این بیماری‌ها معمولاً با علائمی نظیر تب بالا، سردرد، ضعف و گاهی اوقات با درد شکم و اسهال همراه هستند.