آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Schistocyte Test
Blood Fragmentation Test, Fragmentocyte Detection
whole blood EDTA
یک قطره
هماتولوژی
معمولاً آزمایش باید بلافاصله انجام شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز، لخته، فریز شده
۲۴ساعت در دمای یخچال
وجود تعداد زیادی از این سلول‌ها می‌تواند نشان‌دهنده بیماری باشد.
تکنیک اصلی استفاده شده در این آزمایش، میکروسکوپی نوری است که از روش‌های رنگ‌آمیزی خاصی مانند رنگ‌آمیزی رایت/گیمسا استفاده می‌شود.
یک آزمایش مهم در حوزه هماتولوژی است که برای تشخیص بیماری‌هایی که باعث ایجاد تکه‌های سلولی خون می‌شوند، از جمله میکروانژیوپاتی ترومبوتیک (Thrombotic Microangiopathy) و همولیز مکانیکی، انجام می‌شود.