آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sertraline Test
آزمایش سرترالین
پلاسما یا سرم خون
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد و تا ۵ روز پس از آخرین دوز مصرفی قابل تشخیص است.
همولیز، لیپمی، ایکتروس و استفاده از تیوپ‌های نامناسب برای نمونه‌گیری
برای نگهداری نمونه‌ها بیش از سه روز، باید در دمای سرد (یخچال) یا منجمد نگهداری شوند.
محدوده نرمال برای سطح سرترالین در خون معمولاً بر اساس موارد فردی و دستورالعمل‌های پزشکی تعیین می‌شود. این محدوده ممکن است بر اساس عواملی مانند سن، جنس، وضعیت سلامتی و دیگر داروهایی که فرد مصرف می‌کند، متفاوت باشد.
آزمایش سرترالین معمولاً با استفاده از کروماتوگرافی مایع ترکیبی با طیف‌سنجی جرمی تاندم (LC/MS/MS) انجام می‌شود.
آزمایش سرترالین به منظور اندازه‌گیری سطح سرترالین و متابولیت اصلی آن، دسمتیل‌سرترالین در خون انجام می‌شود. سرترالین که با نام تجاری زولوفت نیز شناخته می‌شود، یک داروی ضد افسردگی است. این آزمایش معمولاً برای بررسی دوز دارویی و پایبندی بیمار به درمان، یا شناسایی تداخلات دارویی یا عوارض جانبی احتمالی تجویز می‌شود.