آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum Chloride Test
آزمایش کلرید سرم
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
بیمار باید ناشتا باشد
همولیز،لیمپیک
یک هفته در دمای ۸-۲درجه،۶ماه در دمای۲۰-
محدوده نرمال کلرید سرم در بزرگسالان معمولاً بین 98 تا 107 میلی‌مول بر لیتر است.
این آزمایش معمولاً با استفاده از تکنیک‌های طیف‌سنجی یونی (Ion-selective electrode, ISE) یا کالریمتری (Colorimetric) انجام می‌شود.
یک آزمایش بالینی است که برای اندازه‌گیری میزان کلرید در خون انجام می‌شود. کلرید یکی از الکترولیت‌های اصلی در خون است که در تنظیم تعادل آب و اسید-باز بدن نقش دارد. آزمایش کلرید سرم برای تشخیص و پیگیری بیماریهایی مانند اختلالات الکترولیتی، کم‌آبی بدن، اختلالات کلیوی، و برخی بیماری‌های متابولیک استفاده می‌شود. این آزمایش به ویژه در تشخیص اسیدوز یا آلکالوز متابولیکی و تنظیم داروی بیماران مهم است.