آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum Free Lambda Test
Free Lambda Light Chains, Serum. Lambda Light Chains, Serum
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیپمیک،ایکتریک، آلودگی
یک هفته در دمای ۸-۲درحه، یک ماه در دمای ۲۰-
مقادیر نرمال برای زنجیره‌های لامبدا آزاد در سرم معمولاً بین 5.71 تا 26.3 mg/L است، اما این مقادیر می‌توانند بر اساس آزمایشگاه و روش‌های اندازه‌گیری متفاوت باشند.
آزمایش SFL معمولاً با استفاده از تکنیک نفلومتری یا توربیدیمتری انجام می‌شود. این روش‌ها به اندازه‌گیری میزان نور پراکنده یا جذب شده توسط ذرات در نمونه‌های بیولوژیکی می‌پردازند.
تست لامبدا آزاد سرم (SFL)، یک آزمایش خون است که غلظت زنجیره های سبک لامبدا آزاد را در سرم اندازه گیری می کند. زنجیره های سبک پروتئین هایی هستند که توسط سلول های پلاسما، نوعی گلبول سفید، تولید می شوند. معمولا، زنجیره های سبک در پشت سر هم با زنجیره های سنگین برای تشکیل ایمونوگلوبولین ها (آنتی بادی) تولید می شوند. اما زنجیرهای سبک آزاد آنهایی هستند که به زنجیرهای سنگین متصل نیستند. این آزمایش معمولاً برای بررسی بیماریهایی مانند Multiple Myeloma یا بیماری‌های دیگر مرتبط با سلول‌های پلاسما انجام می‌شود.