آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum Lipase Test
آنزیم لیپاز، آزمایش LPS و تست لیپاز
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
بیمار باید ۱۲-۸ساعت ناشتا باشد
همولیز یا نمونه‌هایی که آلوده به فاکتورهایی مانند بیلی‌روبین بالا هستند.
۷روز در ۲۵درجه،تا ۲۱روز در دمای ۴درجه،تا ۹۰روز در ۲۰-
پذیرش اورژانسی ندارد
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
مقادیر نرمال لیپاز معمولاً بین 10 تا 140 واحد در لیتر (U/L) است، اما این مقادیر ممکن است بسته به آزمایشگاه و روش انجام آزمایش متفاوت باشد.
تیتریمتریک کالریمتریک، توربیدومتری، فلورومتریک، اسپکتروفتومتریک، RIA. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وجود دارد، اما رایج‌ترین روش، استفاده از روش‌های کالریمتریک و اسپکتروفوتومتری است.
آزمایش لیپازسرم، آزمایش خونی است که برای ارزیابی اختلالات پانکراسی، به ویژه پانکراتیت انجام می‌شود.