آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Sirolimus (Rapamycine) Level
Sirolimus Level Test, Rapamycin Level Test
WBخون کامل
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
یک تا دو ساعت قبل از دوز مصرف بعدي
همولیز ،لخته
۷روز در دمای ۸-۲درجه
محدوده نرمال سطح سیرولیموس در خون معمولاً بین 5 تا 15 نانوگرم در میلی‌لیتر است، اما می‌تواند بر اساس دستورالعمل‌های هر آزمایشگاه متفاوت باشد.
معمولاً از روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High-Performance Liquid Chromatography - HPLC) یا طیف‌سنجی جرمی تاندم (Tandem Mass Spectrometry - MS/MS) برای اندازه‌گیری سطح دارو استفاده می‌شود.
تست سطح سیرولیموس (راپامایسین)، آزمایشی است که برای اندازه‌گیری میزان داروی سیرولیموس در خون انجام می‌شود. این دارو بیشتر برای جلوگیری از پس‌زدن پیوند اعضا تجویز می‌شود. این آزمایش عمدتاً در شرایط زیر انجام می‌شود: پیگیری پیوند: برای اطمینان از اینکه سطح دارو در محدوده درمانی قرار دارد و از پس‌زدن پیوند جلوگیری می‌کند. جلوگیری از بروز عوارض جانبی: برای اطمینان از اینکه دوز دارو بیش از حد نیست، زیرا دوزهای بالا می‌تواند عوارض جانبی مهمی ایجاد کند.