آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

SO2 Test
تست غلظت اکسیژن خون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد
نمونه لخته شده
تا ۱ساعت در دمای ۴درجه
مقادیر نرمال برای pH، pCO2 (فشار دی‌اکسید کربن) و pO2 (فشار اکسیژن) در خون آرتریال متفاوت است و باید در کنار هم تفسیر شوند. معمولاً pH بین 7.35 تا 7.45، pCO2 بین 35 تا 45 mmHg و pO2 بین 75 تا 100 mmHg است.
این آزمایش معمولاً با استفاده از گازومتری خون انجام می‌شود. گازومتر خون، سطوح گازهای موجود در خون مانند اکسیژن و دی‌اکسید کربن را اندازه‌گیری می‌کند. اگرچه معمولاً سطح مستقیم SO2 در خون اندازه‌گیری نمی‌شود، ترکیبات مرتبط مانند بی‌کربنات و pH خون می‌توانند اطلاعاتی درباره وضعیت تنفسی و تعادل اسید-باز فراهم کنند.
تست غلظت اکسیژن خون (SO2) که به عنوان بخشی از بررسی‌های بالینی برای بررسی مقدار گازهای خون انجام می‌شود، معمولاً به منظور تعیین وضعیت تنفسی بیمار و تعادل اسید-باز انجام می‌گیرد. این آزمایش برای بررسی وضعیت تنفسی بیماران در شرایطی مانند بیماری‌های تنفسی، مسمومیت‌ها، و اختلالات متابولیک انجام می‌شود. همچنین در مدیریت بالینی بیمارانی که در واحدهای مراقبت ویژه بستری هستند و نیازمند تهویه مکانیکی هستند، کاربرد دارد.