آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Synovial Fluid Direct Smear Test
مایع مفصل،خون چرک،سروز
میکروبیولوژی، بیوشیمی، پاتولوژی، هماتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در شرایط استریل نمونه گیری با استفاده از تکنیک‌های مناسب برای آسپیراسیون مایع سینوویال تا از آسیب رساندن به بافت‌های اطراف مفصل و ورود هوا یا مواد دیگر به نمونه جلوگیری شود. همچنین انتخاب محل مناسب برای نمونه‌گیری بر اساس وضعیت مفصل مورد نظر مهم است.
آلودگی، حجم ناکافی نمونه، همولیز خون، تاخیر در انجام آزمایش و آسیب دیدن ظرف نمونه
تا زمان انجام آزمایش نمونه باید در دمای یخچال نگهداری شود
مایع سینوویال سالم معمولاً شفاف و کم‌رنگ است. تعداد سلول‌های سفید خونی (WBC) کمتر از 200 در میکرو‌لیتر.
نمونه‌برداری معمولاً با استفاده از روشی به نام آسپیراسیون (Aspiration) انجام می‌شود. در این روش، یک سوزن بلند و نازک در شرایط استریل وارد مفصل شده و مایع سینوویال برداشته می‌شود. تهیه اسمیر: مایع بر روی لام میکروسکوپی پخش شده و پس از خشک شدن، رنگ‌آمیزی می‌شود. نمونه‌ها رنگ‌آمیزی گرم (Gram Staining) برای شناسایی باکتری‌ها یا رنگ‌آمیزی خاص برای شناسایی کریستال‌ها مانند رنگ‌آمیزی مونوسدیم اورات (Monosodium Urate) شده‌اند.میکروسکوپی: نمونه زیر میکروسکوپ بررسی می‌شود تا سلول‌ها، کریستال‌ها و میکروارگانیسم‌های احتمالی مشاهده شوند.
آزمایش مایع سینوویال، یک روش تشخیصی است که برای ارزیابی وضعیت مفاصل و تشخیص بیماری‌های مختلف مفصلی به کار می‌رود. در این آزمایش، مایعی که در مفصل‌ها وجود دارد و به حرکت روان آنها کمک می‌کند، برداشته و آنالیز می‌گردد. آزمایش مایع سینوویال در موارد زیر انجام می‌شود: تشخیص آرتریت‌های مختلف (مانند آرتریت روماتوئید و آرتریت سپتیک). بررسی وجود عفونت در مفاصل. تشخیص وجود کریستال‌هایی مانند اورات در بیماری نقرس.