آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Testosterone total and Free
T.Testo, F.Testo
تستوسترون توتال و آزاد سرم, FT, Free T, TT, Total T
سرم،خونEDTAدار
هورمون شناسی
نمونه‌های خون باید تا حد امکان زود آزمایش شوند، اغلب در عرض چند ساعت.
شرایط خاصی ندارد
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک
در 5روز در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
محدوده نرمال تستوسترون کل برای مردان حدود 300 تا 1000 نانوگرم در دسی‌لیتر و برای زنان بین 15 تا 70 نانوگرم در دسی‌لیتر است. محدوده نرمال تستوسترون آزاد برای مردان حدود 5 تا 21 پیکوگرم در میلی‌لیتر است.
این آزمایش‌ با روش‌هایی مانند الایزا یا کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-طیف‌سنجی جرمی (HPLC-MS/MS) انجام می‌گیرد.
تست تستوسترون توتال و آزمایش تستوسترون آزاد دو نوع آزمایش هستند که مقدار هورمون تستوسترون در خون را اندازه‌گیری می‌کنند. تستوسترون نوعی هورمون استروئیدی است که در بدن انسان، به‌ویژه در مردان، نقش مهمی دارد. آزمایش توتال سطح کلی تستوسترون موجود در خون، شامل تستوسترون آزاد و تستوسترون متصل به پروتئین‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. آزمایش آزاد سطح تستوسترونی را که به هیچ پروتئینی متصل نیست و در جریان خون آزاد است، اندازه‌گیری می‌کند. این آزمایش‌ها برای بررسی مشکلات مرتبط با سطح هورمون‌ها، مانند ناباروری، کاهش میل جنسی، و اختلالات رشد، انجام می‌شوند.