آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Throat Culture & Sensitivity
Bacterial Throat Culture
ترشحات گلو
به اندازه سواب
میکروبیولوژی
نمونه‌ها باید به سرعت کشت شوند
نمونه‌ها معمولاً در محیط‌های استریل و در دمای اتاق منتقل می‌شوند.
در شرایط استریل و قبل از نمونه گيري، آنتي بيوتيک مصرف نشده باشد.
نمونه‌های آلوده به بزاق یا خون، یا نمونه‌هایی که درست نگهداری نشده‌اند
نمونه‌ها باید در یخچال (8-2 درجه)نگهداری شوند تا از رشد باکتریایی ناخواسته جلوگیری شود.
در نمونه فرد سالم، رشد باکتریایی مشاهده نمی‌شود یا باکتری‌های غیربیماری‌زا مشاهده می‌شوند.
با یک سواب استریل انجام می‌شود. سواب به آرامی در پشت گلو و لوزه‌ها کشیده می‌شود تا نمونه‌ای از ترشحات جمع‌آوری شود. تکنیک تست، کشت میکروبی (Microbial Culture) و آزمایش‌های حساسیت به آنتی‌بیوتیک (Antibiotic Sensitivity Tests) است که نمونه‌ها روی محیط کشت خاصی کشت داده می‌شوند تا نوع باکتری موجود شناسایی شود.
آزمایش کشت و حساسیت گلو روش تشخیص عوامل بیماری‌زایی مانند باکتری‌ها در نمونه‌های برداشته شده از گلو است . این آزمایش در تشخیص عفونت‌های باکتریایی مثل استرپتوکوک‌های گلو (Streptococcal Pharyngitis) کاربرد دارد. موارد انجام داشتن علائم عفونت گلو مانند گلودرد شدید، تب، و بزرگ شدن غدد لنفاوی تشخیص عفونت‌های باکتریایی و ویروسی گلو تعیین نوع آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان